Základné informácie
Na týchto stránkach je prevádzkovaný elektronický obchodný dom pod názvom Slovakshop-cy.com ponúkajúci predaj vybraného spotrebného tovaru. Prevádzkovateľom a dodávateľom ponúkaného tovaru sú Lenka Davidová a Zuzana Badawaki.
Zákazníkom sa rozumie registrovaný ale aj neregistrovaný užívateľ obchodu Slovakshop-cy.com, ktorý má na základe registrácie a aj bez nej možnosť objednať produkty na stránke prevádzkovateľa.
Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený. Využívať služby internetového obchodu Slovakshop môžu iba osoby staršie ako 18 rokov.
Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na jeho stránke.

Sortiment

Všetky produkty sú viazané momentálnou dostupnosťou a môžu sa vyskytnúť oneskorenia. Ponuka sortimentu je denne aktualizovaná v závislosti od dostupnosti daného produktu skladom.
Akékoľvek dátumy súvisiace s donáškou sú iba približné. V čase donášky budete požiadaný o prebratie tovaru a platbu, po čom sa tovar stane Vaším vlastníctvom.

Cena tovarov

Cena, ktorá je uvedená pri danom produkte, je cena, ktorú zaplatíte v momente, keď ste objednávku podávali.
Vyhadzujeme si právo zmeniť ceny v dôsledku zmeny cien nášho dodávateľa, alebo zvýšenia dane, poprípade kvôli chybám, ktoré môžu nastať pri prideľovaní cien produktom na stránke.
Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
Cena objednaného tovaru na jeden nákup/rozvoz je min. 25,00 € pre jedného zákazníka.

Platba za tovar a dovoz tovaru

Tovar budeme dodávať na adresu uvedenú v objednávke. Tovar je doručený podľa osobitného systému rozvozu, ktorý je uvedený na stránkach v menu Rozvoz objednávok, kde nájdete aj poplatky za doručenie. Po osobitnom dohode je možné tovar dodať aj mimo uvedené termíny.
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním zákazníkovi.
Platba za tovar prebieha pri doručení tovaru.
V súčasnej dobe akceptujeme iba platbu v hotovosti.
Zákazník je povinný uhradiť celkovú sumu objednávky a donášky pri preberaní tovaru.

Zrušenie a zmena objednávky

Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť len do chvíle kedy bude tovar odoslaný a to len mailom alebo telefonickým kontaktom na príslušné kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Reklamácia a záruka

Na objednaný tovar poskytuje prevádzkovateľ záruku aká je uvedená na výrobku od konkrétneho výrobcu. Akékoľvek poškodenie tovaru, skončenie záruky alebo iný problém musí byť nahlásený do 24 hodín od donášky telefonicky alebo mailom.
V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok platí, že zásielka bola doručená riadne a včas.
Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojej objednávke.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

  • dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka v určenej cene
  • doručiť ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup.
  • všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

Zákazník sa zaväzuje:

  • Objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke prevádzkovateľa,
  • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia,
  • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo
  • uhradiť celkovú sumu objednávky pri preberaní tovaru

Ostatné

Vyhradzujeme si právo zmeniť pravidlá a podmienky týkajúce sa používania stránky (vrátane ceny a dostupnosti tovaru) kedykoľvek a oboznámiť vás so zmenou uverejnením novej verzie pravidiel a podmienok na stránku.

 

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za problémy, zlyhania a iné porušenie podmienok podľa hore uvedených pravidiel, ktoré sú spôsobené okolnosťami mimo našej kontroly.

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. júla 2010.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)